Uitwerking fase 2 en 3

Programmaorganisatie

Fases 2 en 3 worden uitgewerkt vanuit de in fase 1 opgezette programmastructuur.
Het programmateam (PT) van Transform werkt nauw samen met programmamanagers, strategie- en beleidsadviseurs van de vier gemeenten en met functionarissen van de verschillende kernpartners. Er is regulier overleg met Rijk, provincies, waterschappen en netwerkbedrijven, waarin de gemeenten en het RVO zitting hebben.

Bekijk een overzicht van de volledige programmaorganisatie.

Uitwerking per spoor

Fase 2 en 3 van Transform lopen tot augustus 2019. Deels is al begonnen met de verkennende onderdelen.

Bekijk de schematische weergave van fase 2 en 3.

Fase 2 en 3 gaan over de volgende sporen:

A. Gebiedsuitwerking
B. Uitvraag warmteoplossingen
C. Financieringspalet
D. Regelgeving/regelruimte
E. Benutten financiële faciliteiten Rijk
F. Ontwerpen trex plus uitwerking in praktijk
G./H. Denktank Transform/Arena Transform

Per spoor gaat fase 2 (uitwerking) steeds over in fase 3 (naar de toepassing).

Toelichting

A. Gebiedsuitwerking
De programmamanagers in de vier gemeenten kiezen in samenspraak met partners (interne projectleiders, betrokken collega’s, netwerkbedrijven, woningcorporaties en waterschap) een gebied dat de basis is voor de uit te werken Transform businesscase in hun gemeente.
Mogelijke afwegingen bij de keus zijn: eventueel al lopende projecten waarop aangehaakt kan worden, de leeftijd van het gasnetwerk in een gebied, lokale kansen voor alternatieve energievoorziening, bouwtype, belangstelling voor duurzaamheidsmaatregelen in het gebied etc. Doel is een onderbouwde keus. Deze fase loopt tot november 2018. Een tijdige keus is nodig richting gesprekspartners, en om de inwoners van de bewuste gebieden tijdig te informeren. Voor het gekozen gebied werken de samenwerkende partners een globale warmtestrategie uit. Ze bezien of het mogelijk en wenselijk is die te combineren met aanpalende (=sociale, ruimtelijke, duurzaamheids-) opgaven. Uitgangspunt is, dat deze aanpalende opgaven Transform niet verzwaren en daarmee onmogelijk maken. Dit is input voor de hierna beschreven sporen.
Vanaf december 2018 zorgt een feedbackloop voor een permanente toets op de werkbaarheid van de uitkomst in de gekozen gebieden.

B. Uitvraag warmteoplossingen
Deels parallel aan fase A1 t/m A4 wordt verkend op de markt welke technische oplossingen mogelijk zijn als alternatief voor aardgas. Dat gebeurt samen met de Cleantech Regio, Regio Zwolle, Oost NL en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze mogelijkheden worden vanaf februari 2019 per (markt-)levering specifiek gemaakt. (Afzonderlijke leveringen zijn bv. duurzaamheidsmaatregelen, isolatiemaatregelen, plaatsing zonnepanelen, warmtepompen etc.) Het ligt voor de hand om in de uitvraag waar mogelijk te kijken naar meeromvattende oplossingen, dus voor het hele energiesysteem. (Op)schaalbaarheid en circulariteit zijn belangrijke aandachtspunten.

C. Financieringspalet
Transform werkt in sessies met financiële experts alle benodigde en mogelijke financieringsopties uit. Deze richten zich zowel op eindgebruikers (huurders/eigenaren) als leveranciers, kernpartners en andere betrokken partijen. De verkenningen hiervoor zijn al begonnen in fase 1. De mogelijkheden worden uitgesplitst per type financiering/instelling, waaronder de EU, vanaf februari 2019.

D. Regelgeving/regelruimte
Er bestaan meerdere regels en afspraken met een goede aanleiding en doel, die echter de energietransitie niet altijd bevorderen. Enkele voorbeelden zijn: financiële beperkingen waardoor woningcorporaties geen lease van energie-installaties kunnen aanbieden; de regel waardoor woninggebonden financiering van energiemaatregelen niet is toegestaan; de remmende werking van de huidige Omgevingswet voor pilots in de energietransitie; de belemmerende werking van aanbestedingsregels voor opschaling van de energietransitie. Tranform inventariseert die regels, gaat vanaf oktober 2018 hierover in gesprek met Rijk en toezichthouders, en werkt vanaf februari 2019 aan een specifiek arrangement om ze als belemmeringen weg te nemen.

E. Benutten financiële faciliteiten Rijk
Binnen de Rijksoverheid bestaan vele financieringsmogelijkheden voor de energietransitie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt de mogelijkheid om al deze regelingen in één keer, gebundeld, te adresseren. Ook dit gaat in dialoog (vanaf oktober 2018) met als doel een arrangement (vanaf februari 2019).

F. Ontwerpen trex plus uitwerking in praktijk
Transform ontwerpt een model voor een Transitie Exploitatie (trex), zoals er ook een Grond Exploitatie (grex) bestaat. Transform vult die met kengetallen, ontwikkelt een juridisch kader en zorgt voor certificatie door organisaties die ermee gaan werken. De programmamanagers van de gemeenten leveren samen met partners vanaf oktober 2018 de benodigde werkelijke, specifieke cijfers uit het gekozen gebied. Alle financiële dragers komen gedetailleerd in beeld. Denk aan: energierekening bewoners (ofwel: kasstroom); onderhoudsbudgetten van corporaties; budget openbare ruimte van gemeente en waterschappen; onderhoud en investeringen netwerkbedrijven. De feedbackloop vanaf oktober 2018 controleert de randvoorwaarde van de trex: betaalbaarheid. Vanaf februari 2019 verwerken we de uitkomsten van andere sporen hierin.

G. Denktank Transform/H. Arena Transform
Transform toetst op verschillende manieren de ontwikkeling van Transform. Een denktank van jonge lokale professionals levert periodiek input en feedback. We doen dit o.a. in samenwerking met lokale/regionale hotspots zoals het Cleantech Center Zutphen, de Gasfabriek Deventer, Area055 in Apeldoorn of bij Enexis in Zwolle. Voor het terugkoppelen van de voortgang en uitkomsten van Transform aan geïnteresseerden worden met regelmaat presentaties en inloopbijeenkomsten gehouden via de Arena Transform. De vormgeving en frequentie worden nog uitgewerkt.

Transform is ingericht fases. In elke fase loopt een aantal activiteiten parallel.

Overzicht alle programmafasen