Planning in programmafasen

Hieronder een overzicht van alle programmafasen van Transform:

• Tot september 2018:

Fase 0: Besluitvorming in colleges over start Transform.
Fase 1: Betrekken partners/inrichten besturing.

• Vanaf september 2018 tot augustus 2019:

Fase 2: Uitwerking sporen (transitie exploitatie 'trex', financieringsopties, marktaanbod, regelruimte).
Fase 3: Vervolgstap van die uitwerking: consultatie, feedbackloop, toepassing.

• Vanaf juli 2019:

Fase 4: Verkrijgen overeenstemming van alle kernpartners.

• Vanaf 2020

Fase 5: Start opschaling in vier gemeenten/verdere verbreding opschaling.

Toelichting

Na fase 2 en 3 is toepassing van de trex in de praktijk mogelijk.
Fase 4 bestaat uit de consolidering in anterieure overeenkomsten.
Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen kunnen in fase 5 (vanaf 2020) aan de slag met een innovatieve, solide, integrale en inclusieve gebiedsgerichte aanpak voor de overstap naar duurzame energie. Met als uiteindelijk resultaat: 40.000 duurzame, aardgasvrije woningen.

Waar zijn we nu?

Fase 1 is nu afgerond. De opbrengsten van fase 1 zijn:

 • samenwerking met 4 lokale projectorganisaties;
 • samenwerking met RVO;
 • medewerking van: ministeries BZK, EZK (LNV, I&W volgen);
 • steun van provincies Gelderland en Overijssel;
 • medewerking van netwerkbedrijven Alliander en Enexis;
 • medewerking van waterschappen in het werkgebied (Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe);
 • contacten met de BNG, het NIA, Invest.nl, EFSI/EIB en institutionele beleggers;
 • contacten met relevante koepelorganisaties, expertisecentra en uitvoeringsorganisaties: VNO/NCW, G32, GEA, NEO, Cleantech Regio, Invest-NL, Overijssels Expertisecentrum i.o., (Regio Zwolle volgt);
 • corporaties zijn of worden lokaal betrokken in de verdere uitwerking;
 • opzet financieel/juridisch instrumentarium staat in de steigers;
 • aanscherping van doelen en resultaten van Transform;
 • een programmaorganisatie.

Beoogde resultaten fase 2 en 3

Concrete resultaten die Transform wil behalen in fases 2en 3, zijn:

 • uitwerking en beproeving van een integrale transitie-exploitatie (analoog aan een grondexploitatie bij reguliere gebiedsontwikkeling: dus van ‘grex’ naar ‘trex’);
 • een palet financieringsopties voor kernpartners, eigenaren en leveranciers, inclusief een overeenkomst met potentiële investeerders;
 • een palet duurzame, innovatieve, opschaalbare en betaalbare warmteoplossingen als alternatief voor aardgasgebruik;
 • het benutten van ruimte in regelgeving voor deze integrale aanpak of het verkrijgen van additionele experimenteerruimte;
 • de mogelijkheid voor de vier betrokken gemeenten en hun kernpartners om een duidelijke en onderbouwde keus te maken voor fase 4 (consolidering uitkomsten Transform in anterieure overeenkomsten) en aan de slag te gaan in fase 5: de implementatie van een integrale, gebiedsgerichte transitie-aanpak waarmee 40.000 bestaande woningen duurzaam verder kunnen zonder aardgas.

Bekijk de uitwerking van fase 2 en 3.