Aanpak en werkwijze

VisualKlik op de afbeelding voor een vergroting

Transform organiseert en faciliteert de dialoog met provincies, Rijk, waterschappen, netwerkbeheerders, EU-instellingen, investeerders, aanbieders, toezichthouders en andere nationale en Europese actoren. Waarden in de werkwijze van Transform zijn:

• Integraal

Transform verbindt de opgave ‘fossielvrij’ per wijk met de opgaven voor wonen (zowel huur als koop), openbare ruimte, energienetwerken, water en groen, tot zelfs sociale opgaven. Zo’n integrale gebiedsaanpak maakt het mogelijk al geplande werkzaamheden en budgetten slim te combineren en optimaal in te zetten.

• Inclusief

Ofwel: huur en koop, arm en rijk. Transform heeft als voorwaarde dat aardgasvrij wonen individuele inwoners niet meer kost dan hun huidige energiegebruik. Transform maakt de financiële arrangementen om dit te bereiken.

• Sluitende businesscase

Vertrekpunt is de bestaande geldstroom in de wijk, zodat onderdelen makkelijker financierbaar worden. Zonder zware publieke financiële inspanningen of risico’s.

• Bundelen en afstemmen

Planningen en programma’s van lokaal werkzame partners bijeenbrengen om te kunnen opschalen naar een gezamenlijke investeringsagenda.

• Bundeling financiering

In een Investerings Platform en optioneel in een fondsenstructuur.

• Lokale aanpak bundelen, timen, verbinden en opschalen

Zo realiseren we schaalvoordelen bij contractering.

• Transform genereert aantrekkelijk aanbod energieproducten

Transform kan in onderhandelingen met marktpartijen zorgen voor volumevoordelen die leiden tot aantrekkelijke en hoogwaardige pakketten van energieproducten. Hierna gaan marktpartijen rechtstreeks in contact met afnemers. Transform heeft dus geen opdracht gevende/aanbestedende rol.

• Ontwikkelen van investeringsconstructies

Dit om voorinvesteringen in de transitie mogelijk te maken. Opzet is om vele kleine investeringen te bundelen en in kleine stappen af te betalen.

• Onderzoek toepasbaarheid vernieuwende financiële instrumenten

Zoals block-chain en virtuele valuta voor verrekenen van onderlinge levering.

• De gemeente als ‘uitnodigende’ regisseur

Daadwerkelijke kanteling in de markt, nieuwe mogelijkheden voor private ondernemers, waarbij de gemeente primair staat voor het belang van inwoners. Bewoners (huurders/eigenaren) participeren niet rechtstreeks in Transform. Zij worden betrokken via de concrete lokale uitvoeringsprojecten.

• Aanpak van onderop aantrekkelijk maken

Voor de landelijke en provinciale overheid, Europa, en het bedrijfsleven.

• Waardecreatie, werkgelegenheid en sociale cohesie bevorderen

De integrale en inclusieve gebiedsaanpak waar Transform toe leidt, zorgt hiervoor.

• Opschaalbaar en repeteerbaar

Door te werken in de diversiteit van 4 gemeenten produceert Transform generiek toepasbare oplossingen. Dit biedt andere gemeenten de kans hun voordeel te doen met de mogelijkheden die in de eerste vier gemeenten zijn ontwikkeld.

 

Visual